ÅPENHETSLOVEN

Ecosør har en policy om at alle beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys, og vi mener at et sunt arbeidsmiljø er avgjørende for trivsel, produktivitet og et positivt samarbeidsklima.

ÅPENHETSLOVEN

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

Som entreprenør står vi overfor utfordringer knyttet til arbeidstakers rettigheter og arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

 

Ecosør har som mål å kun bruke underentreprenører og leverandører som ivaretar menneskerettighetene og som lønner sine ansatte i henhold til lover og regler.

 

Ivaretakelse av arbeidstakers rettigheter og arbeidsforhold innarbeides i kontrakter vi signerer med underentreprenører og leverandører. Dette etterfølges gjennom kontroller mot leverandører og underentreprenører.

 

Ved avdekking av feil/mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard, skal underentreprenører og leverandører rette opp forholdene innen en fastsatt frist.

 

De som ikke er i stand til eller er villig til å rette opp forholdene kan ikke fortsette som Ecosørs underentreprenører eller leverandører.

Ecosør har en policy om at alle beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys, og vi mener at et sunt arbeidsmiljø er avgjørende for trivsel, produktivitet og et positivt samarbeidsklima.

 

Åpenhet, ansvarlighet og likhet på arbeidsplassen står derfor sentralt i vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og inkluderende og gode arbeidsforhold, og er prinsipper vi plikter å etterleve på alle nivåer i organisasjonen.

Så langt i 2023 har vi ikke avdekket feil/mangler eller brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold.